Gestructureerd de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen.

Het kwaliteitsplan omschrijft de strategie en de bijbehorende handelingen om de gewenste kwaliteit van het beheer en onderhoud te realiseren. Hierin vormen de visie en bedrijfsdoelstellingen van de gebruiker een belangrijk vertrekpunt. In het plan wordt ook opgenomen hoe optimalisaties geïmplementeerd worden tijdens uitvoering van het beheer en onderhoud.

Het kwaliteitsplan wordt opgesteld in samenspraak met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk welke bijdrage hij dient te leveren en zorgt het kwaliteitsplan voor een haalbaar resultaat.

Kwaliteitsplannen zijn o.a. geschikt voor:
- Bepaling van gewenste prestaties en kwaliteit;
- Opstarten van verbetertrajecten (maintenance improvement);
- Verlagen van de exploitatiekosten;
- Gestructureerd verhogen van de kwaliteit;
- Omschrijven van activiteiten die benodigd zijn om vastgelegde prestaties en kwaliteit te kunnen borgen;
- Voorstel van beheer- en onderhoudsstrategie als onderdeel van een commerciele aanbieding (Plan van Aanpak);
- Stuurmiddel bij prestatiecontracten;
- Aanbesteding van het (prestatiegericht) onderhoud.

Op basis van het kwaliteitsplan kan een kostenbegroting worden opgesteld. Ook hierin kunnen wij u adviseren door een begroting op te stellen of een second opinion te leveren.

Gestructureerd risico's onder controle krijgen.

Risicoanalyses maken technische en financiële risico’s inzichtelijk die direct raakvlak hebben met de technische installaties. De risicoanalyse vormt de basis voor het bepalen van de mitigerende maatregelen (onderhoudsplan) en is een essentieel onderdeel van het risicomanagement. Door risico’s tijdig inzichtelijk te maken, kan men mitigerende maatregelen treffen om de risico’s te beheersen.

Bij het opstellen van de risicoanalyse wordt eerst een risicomatrix met de klant opgesteld. In het risicomatrix kunnen bijvoorbeeld aspecten meegenomen worden zoals wet- en regelgeving, NEN2767, beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, etc.. Vervolgens wordt op basis van dit matrix de installatiedelen voorzien van een risicoscore. Op basis van deze score kunnen wij een mitigerende maatregel omschrijven. Deze maatregelen vormen samen het onderhoudsplan.

Risicoanalyses zijn geschikt voor o.a.:
- Bepalen van de faalkansen en gevolgen van uitval van technische installaties;
- Inzichtelijk maken van (bedrijfs)technische gevolgen bij uitval van systemen;
- Treffende maatregelen definiëren voor bepaalde situaties en deze aan de juiste afdeling/persoon delegeren;
- Uitvoeren van risicogestuurd onderhoud (Risk Based Maintenance);
- Voorkomen van onnodig onderhoud;
- Onderhoudskosten verlagen zonder de risico’s te verhogen;
- Toetsen van onderhoudsstrategieën (dekt het onderhoud de risico’s voldoende).

Op basis van de risicoanalyse kan een onderhoudsplan en/of een kostenbegroting worden opgesteld. Hierin kunnen wij u uiteraard verder mee op weg helpen.

Inzicht in kosten van vandaag en in de toekomst met levensduurkostenberekeningen.

Maak de levensduurkosten van technische installaties in elke fase van het bouwproces inzichtelijk! Levensduurkostenberekeningen maken de investerings-, onderhouds- en energiekosten inzichtelijk zodat een onderbouwde technische oplossing gekozen kan worden. Zo weet u niet alleen wat u vandaag kwijt bent aan de technische installaties, maar ook van de komende jaren.

Bij het opstellen van Life Cycle Costs (LCC)-berekeningen, worden naast de initiële investeringen, ook de onderhouds- en energiekosten meegenomen. Hierin kunnen wij u onderbouwd adviseren over bepaalde oplossingen.

Levensduurkostenberekeningen zijn geschikt voor o.a.:
- Onderhoud- en mileubewust ontwerpen;
- Het bepalen van de meest duurzame technische oplossing (bijv. TL-lampen vs. LED);
- Inzichtelijk maken van de jaarlijkse onderhoudskosten en vervangingen (MJOP);
- Toetsen van het gereserveerd budget;
- Opstellen van investerings- en onderhoudsbegroting;
- Second opinion van onderhouds- en investeringsbegroting;
- Financiële haalbaarheid van technische oplossingen toetsen.

De levensduurkostenberekeningen worden met behulp van het met de ISSO-award bekroonde programma Life Cycle Vision opgesteld. Meer over de applicatie kunt u lezen op lifecycle.vision.